RSS RSS

» Princeza Jelisaveta » Događaji » Izložba crteža i fotografija princeze Jelisavete Karađorđević u Galeriji “Kod Homena” u Kotoru

Izložba crteža i fotografija princeze Jelisavete Karađorđević u Galeriji “Kod Homena” u Kotoru

Otvaranje izložbe crteža i fotografija princeze Jelisavete Karađorđević (Kotor)Izložba radova Nj.K.V. kneginje Jelisavete Karađorđević, kojom su obuhvaćeni odabrani crteži i deo fotografija prethodno izlaganih u okviru postavke “Ani – Trag na Putu svile”, svečano je otvorena u nedelju, 9. avgusta 2015. godine, u kotorskoj galeriji “Kod Homena”. Tako se Princeza pridružila brojnim značajnim umetnicima čija su dela prethodnih godina izlagana u ovom prostoru, među kojima su Olja Ivanjicki, Mića Popović, Milić od Mačve i drugi, istaknuto je na konferenciji za novinare koja je upriličena povodom otvaranja njene izložbe.

“Uvek Kotoru dajemo ekskluzivitet, tako je i ove godine. Publika će prvi put imati priliku da vidi princezine crteže, a izložba će posle ići za Beograd, Pančevo, Rovinj, možda i u Nikšić i Podgoricu”, najavila je tom prilikom Dušanka Subotić Homen, organizatorka i vlasnica Galerije.

Otvaranje izložbe crteža i fotografija princeze Jelisavete Karađorđević (Kotor)“Dugi niz godina je princeza Jelisaveta naš gost ovde u Kotoru, uvek je pratila sve naše izložbe, neke je i otvorila. Iako smo puno razgovarali o umetnosti i umetničkom delovanju njenog oca, kneza Pavla, ona verovatno iz skromnosti nikada nije govorila o svom crtanju. A onda smo slučajno otkrili da u njenom stanu ima 33 rada, crteža i slika u kombinovanoj tehnici i odlučili da napravimo izložbu”, objasnila je ona.

Izložbu crteža i fotografija kneginje Jelisavete otvorio je Aleksandar Stjepčević, predsednik opštine Kotor, koji je izrazio zadovoljstvo što je kotorska publika u prilici da pogleda ovu jedinstvenu izložbu:

“Pri­vi­le­gi­ja je ve­če­ras da ka­žem ne­ko­li­ko ri­je­či o iz­lo­žbi. Bez na­mje­re da se upu­štam u li­kov­nu kri­ti­ku, ci­ti­ra­ću aka­dem­skog sli­ka­ra Dra­ga­na Stoj­ko­va, ko­ji je za­pi­sao:

Izložba crteža i fotografija princeze Jelisavete Karađorđević u Kotoru‘Diskretni cr­tač­ki za­pi­si prin­ce­ze Je­li­sa­ve­te Ka­ra­đor­đe­vić na­sta­li su iz či­ste pa­si­je, iz či­ste, is­kre­ne i dis­kret­ne po­tre­be da se za­bi­lje­že i ilu­stru­ju vla­sti­te mi­sli, ide­je do­ži­vlja­ji. Na tim ne­ve­li­kim cr­te­ži­ma po­ja­vlju­ju se sve­de­ne i ljup­ke mr­tve pri­ro­de, ma­nje-vi­še re­a­li­stič­ki i nad­re­a­li­stič­ki de­fi­ni­sa­ni portreti’. Ovaj ci­tat pri­bli­ža­va nas umjet­nič­kom iz­ra­zu prin­ce­ze Je­li­sa­ve­te, či­ja će iz­lo­žba, si­gu­ran sam, po­bu­di­ti u va­ma broj­na osje­ća­nja, mi­sli i aso­ci­ja­ci­je.”

Obraćajući se posetiocima i pozivajući ih da pogledaju izložene radove, Kneginja je naglasila da joj pričinjava veliku čast što je Dušanka Homen odabrala njene crteže za izlaganje: “Ve­o­ma sam za­do­volj­na, vi­dim da su svi na­smejani, to zna­či da su sreć­ni, što je naj­ve­ći mo­gu­ći po­klon. (…) Mo­lim vas, ne oče­kuj­te ni Lu­bar­du, ni Rem­bran­ta, ovo su sve mo­ji cr­te­ži, ko­je sam na­pra­vi­la iz za­ba­ve. Ne­ki su de­ko­ra­tiv­ni, ne­ki čud­ni, a sva­ko de­lo iz­raz mo­je du­še. Dra­gi go­sti, ne­ka vam ova iz­lo­žba po­da­ri du­ho­vi­tost i uži­va­nje. Vi ste pr­vi lju­di na pla­ne­ti ko­ji ih vi­de, pa iz­vo­li­te!”

Svečanost otvaranja izložbe princeze Jelisavete obogaćena je muzičkim programom u izvođenju Gradske muzike Kotora i ženske klape “Inkanto”.

Otvaranje izložbe crteža i fotografija princeze Jelisavete Karađorđević (Kotor)Među brojnim posetiocima našlo se mnogo Kotorana, gostiju iz Herceg Novog, Budve, Tivta, Bara, kao i mnoge ličnosti iz kulturnog i javnog života Srbije i Crne Gore, među kojima i glumica Dara Džokić, Dejan Savićević, konzul Srbije u Crnoj Gori Prvoslav Davinić, Dušan Đoković, osnivač i predsednik Akademije umetnosti iz Beograda, Nada Momirović, vlasnica Modne kuće “Mona” i drugi.

Izložba crteža i fotografija princeze Jelisavete Karađorđević u Galeriji “Kod Homena” u Kotoru traje do 21. avgusta 2015. godne, a radove možete pogledati svakog dana od 11 do 13 h i od 19 do 23 h.

Dobro došli!

Saznajte više…